top of page

מפתיע לראות שלג בחיפה. בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20 תועדו חצרות הטכניון ובית הספר הריאלי בחיפה כשהם מכוסים בשכבת שלג קלה. ב-2 במרס 1928 דיווח עיתון הארץ: "אתמול ירד על הכרמל שלג במשך רגעים אחדים."

צילום: צבי פייגין. מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים

bottom of page